Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Jezírka

Vyhledávání

Jezírka

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Podmokly, Skryje nad Berounkou
Mapové listy: 1232, 12323
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Údolí Zbirožského potoka v délce 2 km od Podmokelského mlýna k severu a rokle pravého přítoku-Petrova luhu, 2km jz. od Skryjí.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: skalní stěny v údolí potoka
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1158

Geologie

Geologická charakteristika: Turisticky známý kaňon Zbirožského potoka sv. od Podmokelského mlýna je vytvořen ve svrchnokambrických andezitech, při kontaktu s dacity, které tvoří na levé straně údolí vrch Čihátko. Na začátku zahlubujícího se kaňonu u Podmokelského mlýna vychází podloží tvořené středně kambrickými sedimenty jineckého souvrství prachovité a jílovité břidlice s četnými zkamenělinami, zejména trilobity a ramenonožci. Dále po proudu potoka převažuje dacitová suť z Čihátka a tektonicky postižené skály andezitu. Sloupcovité rozpukání vulkanitů ovlivnilo tvar skalních stěn a tvorbu prahů. Vlastní kaňon je úzkou průrvou ve skále, potok pod soutěskou vytváří místy tůňky. Lokalita je důležitá i rozsáhlými výchozy andezitu při bázi svrchnokambrického křivoklátsko-rokycanského vulkanického komplexu.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum - kambrium - svrchní kambrium
Témata: vulkanologie, geomorfologie, petrologie, stratigrafie, paleontologie
Jevy: skalní stěna
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická, metamorfní (regionální metamorfóza)
Hornina: dacit, břidlice
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1823     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Malebné skalní stěny a prahy, tvořené vulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma. Jsou součástí přírodní rezervace. Vyhlášení ZCHÚ: Správa CHKO Křivoklátsko, 9. 10. 1995.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů, sběratelství
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů. V místech výstupu břidlic na povrch dochází občas k nedovolenému sběru fosilií.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Waldhausrová J. (1966): The volcanites of the Křivoklát-Rokycany zone.- Paleovolcanites of the Bohemian Massif, 145-151, Praha Waldhausrová J. (1971): The chemistry of the Cambrian volcanics in the Barrandian area.- Krystalinikum, 8, 45-75, Praha Chlupáč I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí.- Academia Praha; Zahradnický J., Mackovčin P. a kol.(2005): Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, 03.07.01
Aktualizoval(a): Steinová Marika 24.09.09, Žáčková Eliška 02.09.10, Hradecký Petr 20.04.14

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1158 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1158.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Malebné skalní stěny a prahy tvořené vulkanity křivoklátsko-rokycanského pásma., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Malý vodopád ve vulkanitech na Zbirožském potoku, Petr Čoupek, 2009
Malý vodopád ve vulkanitech na Zbirožském potoku, Petr Čoupek, 2009
Malý vodopád ve vulkanitech na Zbirožském potoku, Petr Čoupek, 2009
Malý vodopád ve vulkanitech na Zbirožském potoku, Petr Čoupek, 2009
Malý vodopád ve vulkanitech na Zbirožském potoku, Petr Čoupek, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]