Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Těmice, pískovna

Vyhledávání

Těmice, pískovna

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Hodonín
Katastrální území: Těmice
Mapové listy: 3422, 34222
Geologická správní oblast: Neogén vídeňské pánve
Lokalizace: Pískovna s. od Těmic u křižovatky Těmice-Syrovín-Žeravice
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Stěnová pískovna s výškou stěny asi 12 m v délce asi 40 m
Technický objekt: pískovna
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1152

Geologie

Geologická charakteristika: Stěna pískovny odkrývá písky bzeneckého souvrství vídeňské pánve (pannon). Písky jsou jemnozrnné, prachovité, silně vápnité s vložkami vápnitých prachů. Vrstevnatost je zvýrazněna laminami a tenkými vrstvami rezavěhnědě zbarvenými limonitem. Ve svrchní části písků vystupuje vrstva zelenošedých a hnědých, velmi slabě vápnitých jílů o mocnosti cca 1 m s šedočerným jílem na bázi. Černé jíly obsahují organický uhlík s indexem přeměny vyššího černouhelného stádia, což je pro sedimenty tohoto stáří velmi kuriózní. Na základě pyrolytických charakteristik lze organickou hmotu černé jílové vrstvičky považovat za přírodní koks nebo splach zbytků po lesním požáru. Černá vrstvička nepřesahuje mocnost 10 cm a místy zcela vykliňuje. Písky a prachy obsahují četné, většinou silně zkřídovatělé a často rozlámané schránky měkkýšů, řazené do zón C-D pannonu: Melanopsis vindobonensis Fuchs, M. bouéi affinis Hand., M. bouéi bouéi Fer., M. bouéi sturii Fuchs, M. senatoria Hand., M. fuchsi Hand., Theodoxus sp., Limnocadrium sp., Congeria sp., aj. Schránky jsou koncentrované do hnízd nebo protáhlých čoček. Místy jsou tvoří tenké polohy paralelní s vrstevnatostí. Na základě rozmístění makrofauny v hornině a stupně podrcení schránek je zřejmé, že se jedná o thanatocenózu, vniklou přemístěním do místa uložení vodními proudy.
Regionální členění: Karpaty - vídeňská pánev - vídeňská pánev (moravská část)
Stratigrafie: kenozoikum - neogén
Témata: sedimentologie, geologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: vrstva, zkameněliny - fauna, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: písek, jíl
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní lokalita z hlediska paleontologického, sedimentologického i geochemického. Největší profil horninami pannonu C-D s dobře vyvinutým zvrstvením. Paleontologická lokalita s četnými polohami dobře zachované měkkýší fauny. Na Hodonínsku jediný odkryv uhelných jílů pannonu C-D.
Střety zájmů: skládky odpadků, rekultivace
Popis střetů zájmů: Vytěžená plocha byla částečně využívána jako parkoviště zemních strojů a motokrosové cvičiště. Existence lokality je ohrožena ukládáním odpadů a zemin po ukončení těžby. Tyto aktivity započaly již v r. 1999.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Novák, Z. a Tomanová Petrová, P. kol. (2009): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000. List 34-222 Vracov. - 1-57, ČGS. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Tomanová Petrová Pavla, 29.06.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 22.02.05, Tomanová Petrová Pavla 24.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1152 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1152.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Písky bzeneckého souvrství (zóna C-D) se schránkou měkkýše rodu Melanopsis., Pavla Tomanová Petrová, 2009
Písky bzeneckého souvrství (zóna C-D) s čeřinovým zvrstvením., Pavla Tomanová Petrová, 2009
Zelenošedé a hnědé jíly bzeneckého souvrství (zóna C-D)., Pavla Tomanová Petrová, 2009
Planární šikmé a čeřinové zvrstvení jemnozrnných písků bzeneckého souvrství (zóna C-D)., Pavla Tomanová Petrová, 2009
Písky bzeneckého souvrství (zóna C-D)., Pavla Tomanová Petrová, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]