Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Krumvíř

Vyhledávání

Krumvíř

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Břeclav
Katastrální území: Krumvíř
Mapové listy: 3421, 34212
Geologická správní oblast: Pouzdřanská, ždánická a zdounecká jednotka, račanská jednotka Chřibů
Lokalizace: Lokalita se nachází v j. části hliniště cihelny na sv. okraji obce Krumvíř, 775 m v. od kostela.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: stěna hliniště
Technický objekt: hliniště
ID : 1138

Geologie

Geologická charakteristika: Z regionálně geologického hlediska lokalita náleží do ždánické jednotky karpatského flyše. V hliništi cihelny jsou odkryty flyšoidní sedimenty pelitické facie ždánicko-hustopečského souvrství. Litologicky je lze charakterizovat jako hnědošedé vápnité jílovce s vlasovými laminami bělavého prachovce a četnými šupinami a kostmi ryb na vrstevních plochách. Místy se hnědošedé jílovce proužkovitě a smouhovitě střídají s šedými. Podřízeně se vyskytují vložky světle šedých jemnozrnných písků/pískovců. V příležitostných výkopech byla pozorována čočkovitá pelokarbonátová konkrece přes 1 m mocná.Z jílovců byla popsána fauna foraminifer dokládající eger (Cicha fide Knobloch, 1969), dále se z mikrofauny uvádí rozsivky a otolity. Makroflóru lokality zpracoval Knobloch (1969). Více prací je věnováno kostnatým rybám, z kterých je pro lokalitu charakteristický výskyt mořských jehel Syngnathus incompletus (Kalabis, 1957, 1966; Brzobohatý et al., 1975; Brzobohatý - Kalabis, 1978). Ojediněle byli nalezeni hlavonožci a hmyz (Kalabis, 1966).Podle mikrofauny se předpokládá sedimentace v prostředí bathyálu. Zachování skeletů ryb a makroflóry svědčí o sníženém obsahu kyslíku u dna.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - vnější (menilito-krosněnská) skupina příkrovů
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - oligocén - svrchní oligocén - spodní eger
Témata: paleontologie, stratigrafie
Jevy: zkameněliny - fauna, zkameněliny - flora
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek), prachovec (siltovec)
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Hliniště cihelny v Krumvíři je významnou paleontologickou lokalitou. Fosilní fauna (především ryby) a flóra je zpracována v řadě publikací. Sedimenty obsahují i hojnou mikrofaunu. Na poměry ždánicko-hustopečského souvrství jde o lokalitu paleontologicky vyjímečně bohatou. Zároveň je ojedinělou pro dané stáří (eger), z kterého na Moravě není mnoho paleontologických dokladů. Kromě paleontologie má lokalita vědecký význam i z hlediska interregionálních stratigrafických korelací.
Střety zájmů: těžba, sběratelství, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Hliniště cihelny patří k ložisku cihlářské suroviny Krumvíř, které v současné době vlastní firma Keramika Krumvíř s. r. o. Ložisko není dlouhodobě těženo, ale o jeho znovuotevření se uvažuje. Po definitivním uzavření ložiska (odpisu zásob) bude možné a žádoucí navrhnout ochranu lokality v kategorii přírodní památka.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Brzobohatý, R. - Kalabis, V. - Schultz, O. (1975): Die Fischfauna des Egerien. - In: Báldi, T. - Seneš, J. et al.: Chronostratigraphie und Neostratotypen, Miozän der Zentralen Paratethys. Bd. V - OM Egerien. - Vydavatelství SAV, Veda, 577 str., Bratislava. Brzobohatý, R. - Kalabis, V. (1978): Biostratigrafické korelace v paleogénu a neogénu na základě ichtyofauny. - Zemný Plyn, Nafta, 23, 4a, 533 - 542. Hodonín. Kalabis, V. (1957): Ordnung Syngnathiformis Berg, 1840 (Pisces)aus dem Mähriscen Paläogen. - Čas. min. geol., (1957) 2, 261 - 274. Praha. Kalabis, V. (1966): Zpráva o rybí fauně ve ždánicko-hustopečském souvrství na lokalitě Krumvíř. - MS Archiv ÚÚG Praha, 17 str., Praha. Knobloch, E. (1969): Tertiäre Floren von Mähren. - Moravské museum Brno, 201 str. Brno.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Bubík Miroslav, 28.06.01
Aktualizoval(a): Novotný Roman 17.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1138 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-10-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1138.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Roman Novotný, 2009


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]