Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čertova skála

Vyhledávání

Čertova skála

Všeobecná charakteristika

Kraj: Středočeský kraj
Okres(y): Rakovník
Katastrální území: Hracholusky nad Berounkou
Mapové listy: 1232, 12321
Geologická správní oblast: Barrandienské proterozoikum; tiský a čistecko-jesenický masiv
Lokalizace: 2 km s. od Týřovic, při silnici na levém břehu Berounky
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: skalní výchoz a zářez silnice ve spilitech (bazaltech) proterozoika
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1133

Geologie

Geologická charakteristika: Čertova skála je tvořena neoproterozoickými bazalty (dříve nazývanými spility), které zde mají typicky vyvinutu strukturu tzv. polštářových láv. Při bližším pohledu na plochu horniny je v ní možno odlišit na průřezu kruhovité a elipsovité tvary (cca 0,5 m velké), místy hlízovitě deformované, které představuji původní „polštáře či bochníky“ lávy. Tyto vznikají při jejím výronu pod mořskou hladinou a následném rychlém zchlazení jejího povrchu mořskou vodou, což pak utvoří polštáři či bochníku podobný tvar lávového výlevu. Tyto struktury lze pozorovat i jinde v širším okolí a poskytuji důležitý důkaz toho, že se alespoň v těchto případech jedná o pravě synsedimentární výlevy láv na mořské dno, a ne o druhotné žilné průniky bazaltů vrstvami sedimentů neoproterozoika. V severní části území vycházejí břidlice a na jižním okraji pod skálou jsou sutě a svahové hlíny. Většinu plochy pokrývají skalní stepi rozčleněné podle expozice a hloubky půdy, část plochy je porostlá teplomilnými nebo náhradními křovinnými společenstvy, zakrslými doubravami a porosty suťového charakteru.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: proterozoikum - neoproterozoikum (1000 - 542 Ma)
Témata: petrologie, vulkanologie, geologie, sedimentologie, stratigrafie
Jevy: výchoz, suť, láva, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická, metamorfní (kontaktní metamorfóza)
Hornina: břidlice, spilit (albitizovaný bazalt)
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 2460     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Význačná lokalita proterozoického spilitu ve facii polštářové lávy, též geomorfologicky významná. Vyhlášení ZCHÚ: MŠVU, 27. 1. 1949, č. předpisu 14.737/49; dodatečná registrace ve Sbírce zákonů (Výnos MK ČSR č. 14.200/88 z 29. 11. 1988). Je třeba rozšířit motivaci ochrany na celý ekosystém.
Součást VCHÚ: CHKO Křivoklátsko
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Fiala F. (1977): Proterozoický vulkanismus Barrandienu a problematika spilitů.- Sbor. geol. věd, geol., 30, 7-18. Praha.; Němec J. (1983): Geologie státní přírodní rezervace Čertova skála. - Bohemia centralis l2, 7-18. Praha. ; Knížetová L., Pecina P., Pivničková M., 1987: Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85.- Středisko pam. péče a ochrany přírody Středočes. kraje, Bohemia centralis, sv. 16, str. 231 - 232, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Mašek Jan, Knížetová Ludmila, 30.03.01
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 10.10.05, Steinová Marika 24.09.09, Vorel Tomáš 14.01.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1133 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1133.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní výchozy podél Berounky tvořené proterozoickým bazaltem velmi slabě přeměněným (spilit). Je zde také lávové těleso s výraznou texturou polštářové lávy, vzniklé utuhnutím na mořském dně., Pavel Bokr, 2015
Skalní výchozy podél Berounky tvořené proterozoickým bazaltem velmi slabě přeměněným (spilit). Je zde také lávové těleso s výraznou texturou polštářové lávy, vzniklé utuhnutím na mořském dně., Pavel Bokr, 2015
Skalní výchozy podél Berounky tvořené proterozoickým bazaltem velmi slabě přeměněným (spilit). Je zde také lávové těleso s výraznou texturou polštářové lávy, vzniklé utuhnutím na mořském dně., Pavel Bokr, 2015
Skalní výchozy podél Berounky tvořené proterozoickým bazaltem velmi slabě přeměněným (spilit). Je zde také lávové těleso s výraznou texturou polštářové lávy, vzniklé utuhnutím na mořském dně., Pavel Bokr, 2015
Skalní výchozy podél Berounky tvořené proterozoickým bazaltem velmi slabě přeměněným (spilit). Je zde také lávové těleso s výraznou texturou polštářové lávy, vzniklé utuhnutím na mořském dně., Pavel Bokr, 2015
Skalní výchozy podél Berounky tvořené proterozoickým bazaltem velmi slabě přeměněným (spilit). Je zde také lávové těleso s výraznou texturou polštářové lávy, vzniklé utuhnutím na mořském dně., Pavel Bokr, 2015
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]