Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Odlezelské jezero

Vyhledávání

Odlezelské jezero

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Plzeň-sever
Katastrální území: Potvorov, Odlezly
Mapové listy: 1231, 12311
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér středočeské a západočeské limnické oblasti
Lokalizace: Sesuvem hrazené jezero s přilehlým lesnatým svahem v údolí Mladotického potoka na z. úpatí Potvorovského kopce, asi 300 m jv od Odlezel a 3 km j. od Žihle, skalní výchozy zsz. od obce Potvorov, jjv. od žel. zastávky Potvorov,z. svahy vrchu Potvorovský kopec
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skály a skalky až 20 m vysoké a srubové skalní stěny na svahu v lese a v údolí Mladotického potoka, sesuté bloky hornin a přírodně vytvořené jezero.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1125

Geologie

Geologická charakteristika: Karbon - nerozlišené kladensé a týnecké souvrství. Hrubozrnné arkózovité pískovce až arkózy s příměsí valounů a polohami slepenců, časté korytovité šikmé zvrstvení; na lev. břehu Mladotic. potoka čočkovité polohy tmavošedých prachovitých jílovců s útržky fosil. rostlin. K přehrazení potoka došlo po silném dešti ve dnech 27. a 28. 5. 1872. Délka jezera téměř 500 m, šířka 70 - 100 m, průměrná hloubka 8 - 9 m.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - středočeské a západočeské mladší paleozoikum
Stratigrafie: paleozoikum - karbon - svrchní karbon - siles
Témata: geomorfologie, sedimentologie, geologie, strukturní geologie (tektonika)
Jevy: sesuv, suť, skalní stěna, jezero, skála, zvrstvení, tektonické zrcadlo, zlom, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): gravitační, sedimentární
Hornina: pískovec, arkóza, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 618     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Nejlepší výchozy karbonských arkózovitých pískovců a arkóz žihelské pánve - záznam fluviální sedimentace ve westphalu až barruelu; Sesuvem vzniklé hrazené jezero.
Střety zájmů: lesnictví, nestabilita terénu
Popis střetů zájmů: Lokalita se nachází v lese , při těžbě dřeva by mohly být porušeny hlavně sesuté bloky, nežádoucí jsou i zásahy v oblasti přirozené hráze jezírka.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Vysvětlivky k zákl. geologické mapě list Plasy 1:50 000 - redaktor J. Mašek , karbon zpracoval V. Prouza; Janský Bohumír (1976): Mladotické hrazené jezero - Geomorfologie sesuvných území. - Acta Univ.Carol., Geogr.,11,1,3-18. Praha.; Janský Bohumír (1977): Mladotické hrazené jezero - Morfologické a hydrografické poměry. - Acta Univ.Carol., Geogr.,17,1,31-46. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Prouza Vladimír, 26.03.01
Aktualizoval(a): Prouza Vladimír 07.11.08, Lojka Richard 10.07.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1125 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1125.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]