Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Na skalách

Vyhledávání

Na skalách

Všeobecná charakteristika

Kraj: Pardubický kraj
Okres(y): Chrudim
Katastrální území: Rabštejnská Lhota
Mapové listy: 1342, 13423
Oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Východní okraj obce Rabštejnská Lhota, S. od rybníka Ostrůvek.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Opuštěný lom, v profilu je odkryto transgresivní uložení mořských křídových sedimentů na ordovické křemence chrudimského paleozoika.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 112

Geologie

Geologická charakteristika: Transgresivní uložení mořských křídových sedimentů (korycanských vrstev, cenoman) na ordovické křemence chrudimského paleozoika. Nerovnosti povrchu křemencového kamýku místy vyplňuje hrubý slepenec (valouny až 0.6 m v průměru). Tmel slepence je písčitý, nadloží tvoří kvádrový pískovec s glaukonitem. V pískovcích jsou textury svědčící o bouřkové činnosti v období cenomanu. V pískovcích se nacházejí špatně zachované zbytky mořské fosilní fauny (brachiopodi, zoubky žralokovitých ryb aj.) (Vodička, Soukup, Dvořák 1962). V blízkém okolí je opuštěný velký lom, v kterém byla odkryta tzv. příbojová facie, která dokumentovala trasgresi ve spodním turonu. Těžbou lakalita zanikla.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj
Stratigrafie: cenoman
Témata: sedimentologie, paleontologie, stratigrafie
Jevy: litologické rozhraní, transgrese, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: křemenec, slepenec (konglomerát) , pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP) v CHKO
Kód AOPK ČR: 865     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Velmi instruktivně odkryté geologické fenomény transgrese křídy (příbojové zjevy). Původním důvodem ochrany byly křemencové skalky. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Chrudim, 30. 6. 1983; změny nebo doplnění: ONV Chrudim, 21. 11. 1990.
Součást VCHÚ: CHKO Železné hory
Součást Geoparku: Železné hory
Střety zájmů: skládky odpadků
Popis střetů zájmů: V minulosti těžba křemenců a pískovců. Nelegální skládky TKO
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: Na lokalitě zjištěny nelegální skládky TKO, lokalita je silně zerostlá 21.11.2009; O lokalitu se stará Geopark Železné hory a kvůli celkem vysoké návštěvnosti a využití se o lokalitu vzorně stará a bude starat. 01.11.2016;

Literatura

Vodička, J. - Soukup, J. - Dvořák, J. (1962): Rabštejnská Lhota u Chrudimě. - Sjezdový průvodce 13. sjezdu ČSMG. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 31.10.94
Aktualizoval(a): Čech Stanislav 21.11.09, Vajskebrová Markéta 01.11.16

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 112 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-07-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/112.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Křídové pískovce až slepence s valouny ordovických kvarcitů. , Pavla Gürtlerová, 2012
Informační tabule cyklostezky Magma, která vede kolem Přírodní památky Na Skalách., Pavla Gürtlerová, 2012
Transgrese křídových sedimentů (pískovců až slepenců)na ordovické kvarcity., Pavla Gürtlerová, 2012
Opuštěný lůmek na okraji obce, kontakt křídových a ordovických sedimentů., Pavla Gürtlerová, 2012
Transgrese křídových sedimentů (pískovců až slepenců)na ordovické kvarcity - uprostřed fotografie. Linie kontaktu je zvýrazněna., Pavla Gürtlerová, 2012


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]