Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Hradiště u Nové Bystřice

Vyhledávání

Hradiště u Nové Bystřice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihočeský kraj
Okres(y): Jindřichův Hradec
Katastrální území: Hradiště u Nové Bystřice
Mapové listy: 2334, 23343
Geologická správní oblast: Moldanubikum - centrální masiv, melechovský masiv
Lokalizace: Žulová skalní hradba cca 400 m severně od obce Hradiště, vzdálené 2km SZ od Nové Bystřice.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní hradba na hřbítku směru SSZ - JJV s kótou 608 m Hamerský vrch, délka hradby je asi 50 - 60 m, šířka 5 - 10 m, průměrná výška 8 m.
ID : 1103

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní hradba je tvořena středně zrnitým, muskovit-biotitickým, místy porfyrickým granitem - tzv. číměřský typ, s proměnlivým množstvím vyrostlic živců. Svahy v okolí hradby jsou kryty zvětralým, písčito-hlinitým žulovým detritem. Granit je výrazně horizontálně i vertikálně rozpukaný se směry SV-JZ a SZ-JV. Jsou zachovány pseudokary a skalní proudy, skalní mísy. Stěny jsou příkré, místy dochází k posunům jednotlivých granitových bloků podle subhorizontáního rozpukání. Na vrcholu skalní hradby je vyvinuta plošina s dokonale vyvinutými skalními mísami- viz. foto. Severovýchodní svah kóty Hamerský vrch je pokryt kamenným mořem.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - magmatity v moldanubiku
Stratigrafie: variské (hercynské) stáří vyvřelin
Témata: geomorfologie, geologie, petrologie
Jevy: skalní hradba, skalní mísa, kamenné moře
Původ geologických jevů (geneze): magmatická
Hornina: granit (žula)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zachovalý unikátní mezoreliéf skalní hradby, vzniklý pravděpodobně mrazovým zvětráváním. Přírodní park Česká Kanada, vyhlášen OÚ v Jindřichově hradci dne 1.července 1994, podle ustanovení paragrafu 77 odst.3 zákona ČNR č. 114/192Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/192 Sb.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Lokalita je v současné době bez střetů zájmů, v minulosti zde probíhaly drobné lomařské a kamenické práce pouze pro místní účely, např. sloupky k oplocení.
Stav lokality: ucházející

Literatura

Zoubek V. 1933: Geologické posouzení skalní skupiny u vsi Hradiště u Nové Bystřice s hlediska ochrany přírodních krás a památek.-MS, Archiv ČGÚ, P 2236. Chábera S. (1955): Žulové balvany v okolí Kunžaku v jižních Čechách.-Vesmír 34, str. 283, Praha. Chábera S.(1982): Geologické zajímavosti jižních Čech. -Jihočeská vlastivěda, přírodní vědy, str. 34-36, Jihočeské nakladelství České Budějovice.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Pertoldová Jaroslava, 06.03.01
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 23.09.10

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1103 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1103.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Petr Čoupek, 2009
Petr Čoupek, 2009
Petr Čoupek, 2009
Petr Čoupek, 2009
Jaroslava Pertoldová, 2001
Jaroslava Pertoldová, 2001


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]