Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Trenckova rokle

Vyhledávání

Trenckova rokle

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Drahonín, Víckov
Mapové listy: 2413, 24134
Geologická správní oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Skalní zářez po obou stranách říčky Loučky v délce cca 1700 m, cca 2 km s. od obce Žďárec, 1.5 km JZ od obce Drahonín
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Kaňonovité meandrové údolí s obnaženým skalním defilé. Pestré zastoupení hornin strážeckého moldanubika.
ID : 1085

Geologie

Geologická charakteristika: Lokalita leží v oblasti strážeckého moldanubika poblíže tektonických zón, ohraničujících sv. kontakt se svrateckou klenbou moravika. Výchozy jsou zde tvořeny migmatitizovanými ortorulami s přechody do granulitů. Granulity a ortoruly jsou jemnozrnné, světle šedé, narůžovělé. Granulity obsahují granát a retrográdní biotit a ortoruly pouze biotit. Některé výchozy jsou tvořeny biotitickými rulami a jejich více či méně migmatitizovanými varietami, místy se můžeme setkat s menšími tělesy amfibolitů, hadců a eklogitů. Všechny horniny jsou intenzivně provrásněny. Komplex metamorfovaných hornin je prorážen menšími tělesy durbachitu. Vychází v nápadných skalách v sevřeném údolí Libochovky a tvoří morfologicky zajímavý kaňon na drobném přítoku s několika drobnými vodopády nazývaný Trenckova rokle. V okolí tábořiště převažují granulity a ortoruly. Při jižním ústí této rokle se vyskytují výchozy eklogitů, které zde tvoří skály nad řekou až 15 m vysoké. Jižněji při cestě po proudu Libochovky prochází cesta územím s výchozy durbachitů, které tvoří i skalní ostroh s hradem Vickov. Na ostrých svazích rokle se vyskytují četná suťoviska.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: deformační stavby, intruze, charakteristická hornina, kaňon
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), akvatická (činnost vody)
Hornina: durbachit, amfibolit, granulit, rula
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5725     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Zajímavý dokumentační profil charakteristickými metamorfity strážeckého moldanubika. Geomorfologicky i krajinově zajímavé. Část lokality s pravostraným přítokem a vodopádky byla vyhlášena (30.11.2012)jako ZCHÚ PP Trenckova rokle.
Střety zájmů: zástavba
Popis střetů zájmů: Hrozí ničení lokality a zamezení přístupu chatovou zástavbou.(1995)
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučena terénní revize zvýšení ochrany území. 23.8.2012; Proběhla terénní revize. Lokalita je turisticky navštěvovaná. Rozsah chatařů díky nepřístupnosti údolí je omezen. Místy divoké táboření narušuje přírodní ráz krajiny(ohniště s odpadky aj.) 19.10.2012;

Literatura

nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rýda Karel, 25.10.95
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 23.08.12, Gürtlerová Pavla 19.10.12, Buriánek David 27.11.12, Gürtlerová Pavla 13.11.14, Kukal Zdeněk 09.11.17

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1085 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1085.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Údolí říčky Libochovky u Trenckovy rokle , Pavla Gürtlerová, 2012
Výchozy durbachitů v údolí Libochovky, Pavla Gürtlerová, 2012
Údolí říčky Libochovky u Trenckovy rokle , Pavla Gürtlerová, 2012
Vodopádky v Trenckově rokli, Pavla Gürtlerová, 2012
Vodopádky v Trenckově rokli, Pavla Gürtlerová, 2012
Vodopádky v Trenckově rokli, Pavla Gürtlerová, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]