Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ouperek

Vyhledávání

Ouperek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Bobrůvka
Mapové listy: 2413, 24133
Oblast: Strážecké a moravské moldanubikum; třebíčský a jihlavský masiv
Lokalizace: Vrch Hopperek (Hochberg) a JZ. svah k obci, vše cca 500 m SV. od kostela v Bobrůvce, 7 km S. od Křižanova.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Povrchové výchozy a skelety pegmatitových žil.
ID : 1077

Geologie

Geologická charakteristika: Pegmatitové žíly a čočky SSZ. a ZJZ. směru, v rulách pestré série strážeckého moldanubika. Mocnost žil a čoček se pohybuje od několika cm až maximálně do 7 m. Výchozy vystupují na povrch na kopci Hoperk, ve skeletu se vyskytují v okolí kóty a na JZ. svahu kopce. Pegmatity poskytly řadu vzácných minerálů a drahých kamenů např. brookit, anatas, apatit, křišťál, záhněda, morion, turmalín aj.(Rýda 1994); Geologickým průzkumem bylo zjištěno více jak dvacet větších i menších těles, která mají směr SSZ-JJV s úklonem 60 stupňů k VSV. Většina zdejších pegmatitových žil se vyznačuje zonální stavbou. Při okrajích bývá vyvinuta zóna písmenková, směrem do středu pak zóna albitová. Ojediněle se vyskytují větší kusy korodovaného draselného živce. Albit se vyskytuje s krystaly až 10 cm velkými. Místy se vyskytují i dutiny se záhnědami s krystaly 5-7 cm. vyskytuje se zde i muskovit, skoryl a vzácně anatas(Rýda 1994). Během posledních 20 let byla lokalita intenzivně těžena sběrateli (i strojově), což způsobilo vytěžení jmenovaných minerálů plošně do hloubky až 4 m. Šance pokračování mineralizace v pegmatitových žilnících je směrem na sever od kóty kopce Hopperek. (Rýda 2012)
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moldanubická oblast (moldanubikum) - metamorfní jednotky v moldanubiku
Stratigrafie: proterozoikum
Témata: mineralogie, petrologie
Jevy: žíla (hydrotermální), charakteristická hornina, minerál
Původ geologických jevů (geneze): hydrotermální mineralizace, magmatická
Hornina: pegmatit
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1680     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Unikátní světoznámý výskyt velkého množství pegmatitových žil a čoček, obsahující krásné ukázky vzácných minerálů a drahých kamenů např. brookit, anatas, apatit, křišťál, záhněda, morion, turmalín aj. V minulosti chráněno Moravským muzeem v Brně (zákaz sběru minerálů), v současnosti chráněno i OÚ Ždár (Chráněná přírodní památka, zákaz vstupu a sběru minerálů).
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Devastace sběrateli nerostů.
Stav lokality: špatný
Popis stavu lokality: V současné době téměř vytěženo sběrateli. 27.9.2012;

Literatura

Burkart, E. (1953): Moravské nerosty a jejich literatura. - ČSAV Praha. Kruťa, T. (1966): Moravské nerosty a jejich literatura. - ČSAV Praha. Bernard, J. H. et al. (1981): Mineralogie Československa. - Academia Praha.; Čech L.,Šumpich J., Zabloudil V. a kol. (2002): Jihlavsko In: Mackovčin P., Sedláček M.(eds): Chráněná území ČR, Svazek VII. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno,str 360, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Rýda Karel, 18.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 20.08.12, Rýda Karel 27.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1077 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-23]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1077.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]