Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Krumlovsko-rokytenské a Budkovské slepence

Vyhledávání

Krumlovsko-rokytenské a Budkovské slepence

Všeobecná charakteristika

Kraj: Jihomoravský kraj
Okres(y): Znojmo
Katastrální území: Rokytná
Mapové listy: 2433, 24334
Geologická správní oblast: Permokarbon a terciér boskovické brázdy a orlické pánve
Lokalizace: Skalní defilé podél levého břehů řeky Rokytné mezi Rokytnou a Budkovicemi.dobře dostupné výchozy v zářezu silnice Rokytná-Němčice, 280 m v. od kostela v Rokytné.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Skalní defilé především podél levého břehu řeky Rokytné a v zářezu silnice Rokytná-Němčice v červenohnědě zbarvených rokytenských slepencích.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1075

Geologie

Geologická charakteristika: Skalní defilé podél řeky Rokytné a v zářezu silnice Rokytná-Němčice je tvořeno červenohnědě zbarvenými rokytenskými slepenci. Rokytenské slepence jsou většinou masivní s nezřetelnou vrstevnatostí. Stupeň opracování valounů kolísá, od oválných až po brekciovitého tvaru. Převažují slepence/brekcie s podpůrnou strukturou klastů, ale objevují se i slepence/brekcie s podpůrnou strukturou matrix. Jsou většinou hrubozrnné o průměrné velikosti valounů 2-10 cm. Největší bloky dosahují až 50 cm. Podle složení valounů jsou slepence monomiktní až oligomiktní (s různým podílem devonských vápenců). Převládají spodnokarbonské droby, arkózy, drobové pískovce, arkózové pískovce, slepence a drobové a jílovité břidlice.) Valouny devonských vápenců jsou tvořeny převážně kalovými vápenci (bělavé, modrošedé a narůžovělé), vzácněji organodetritickými s fosíliemi (články lilijic, foraminifery aj.). Jedná se o sedimenty úlomkových proudů ukládající se v rámci jižní části velkého řeznovického výplavového kužele. Rokytenské slepence řeznovického výplavového kužele zasahují až do západní části boskovické brázdy.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - svrchní karbon a perm - mladší paleozoikum příkopů (brázd) - boskovický příkop (brázda)
Stratigrafie: paleozoikum - perm, paleozoikum - karbon - svrchní karbon - siles
Témata: stratigrafie, sedimentologie, petrologie, botanika
Jevy: skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , akvatická (činnost vody)
Hornina: slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR)
Kód AOPK ČR: 2316     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Skalní stěny rokytenských slepenců v údolí Rokytné jsou východně od Rokytné součástí NPR Krumlovsko-rokytenské slepence(vyhlášeno v roce 2005). Jz. od Budkovic jsou tyto slepence od roku 2014 pod ochranou PP Budkovické slepence. Předmětem ochrany je komplex stepní a skalní vegetace na slepencových svazích údolí Rokytné s výskytem řady významných druhů rostlin a živočichů vázaných na vápnitý podklad(slepence obsahují valouny vápenců).Z geologického hlediska jsou instruktivní ukázkou permských sedimentů výplavových kuželů.
Střety zájmů: vegetace
Popis střetů zájmů: Lokalita je v letních měsících od silnice špatně přístupná vlivem bujného a nekontrolovatelně rostoucího porostu. Výše ve svahu je skalní stěna obnažená.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Udržovaná,lokalita je dobře dostupná. 29.07.2011; Doporučeno k terénní revizi 7.11.2011; Původní lokalita byla popsána pouze v okolí silnice Rokytná-Němčice. Vzhledem k rozsahu výskytu slepenců byla lokalizace rozšířena na celé chráněné území NPR Krumlovsko-rokytenské slepence a PP Budkovické slepence. 17.3.2015;

Literatura

Jaroš J.(1964): Vysvětlivky ke geologické mapě M33-105-D Ivančice, MS, ÚÚG,1-118.Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Zajíc Jaroslav, 06.10.95
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 30.08.10, Gilíková Helena 29.07.11, Gilíková Helena 16.11.11, Gürtlerová Pavla 17.03.15

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1075 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1075.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skalní defilé červenohnědě zbarvených rokytenských slepenců představujících úlomkové proudy ukládající se v rámci jižní části velkého řeznovického výplavového kužele.Stupeň opracování valounů je různý., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Skalní defilé červenohnědě zbarvených rokytenských slepenců představujících úlomkové proudy ukládající se v rámci jižní části velkého řeznovického výplavového kužele., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Rokytenské slepence jsou složeny většinou z valounů kulmského materiálu (droby, jílovce). Kromě kulmského materiálu jsou zastoupeny i valouny devonských vápenců (viz foto)., Helena Gilíková, 2011
Kaňonovité údolí zaříznuté říčkou Rokytnou v rokytenských slepencích., Helena Gilíková, 2011
Stěny rokytenských slepenců nad serpentinami do obce Rokytná. V letních měsících jsou skalní stěny hůře přístupné., Helena Gilíková, 2011
Rokytenské slepence jsou složeny většinou z valounů kulmského materiálu (droby, jílovce). Tvar valounů je variabilní., Helena Gilíková, 2011
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]