Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vela

Vyhledávání

Vela

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Zlín
Katastrální území: Lukov u Zlína
Mapové listy: 2532, 25321
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Jižní část Hostýnských vrchů, 3,5 km SSV od Fryštáku, na plochém hřbetě Velá (526 m) a východním svahu.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Ve vrcholové části nízký skalnatý hřeben a izolovaný hřibovitý útvar. Na v. svahu stupňovitý hřeben, až 100m dlouhý, 6-8m vysoký, množství drobných tvarů zvětrávání (voštiny, skalní mísy, výklenky). Pískovce a slepence lukovských vrstev rčanské jednotky.
ID : 1067

Geologie

Geologická charakteristika: V jižní části Hostýnských vrchů na výrazném plochém hřbetu, který vybíhá směrem jižním k Fryštácké brázdě se nachází vrchol Velá (526 m), který je oddělen od ostatního hřbetu, který pokračuje směrem severním, výrazným sedlem. Na plochém vrcholu se vyskytuje řada pískovcových skalních výchozů, výrazné výchozy vystupují i na východním příkrém svahu. Skalní útvary tvoří arkózové pískovce lukovských vrstev (soláňské souvrství - paleocén) račanské jednotky magurského flyše. Mezo- i mikrotvary skalních útvarů jsou výrazně podmíněny strukturou pískovcových komplexů (vrstevnatostí a puklinatostí). Na vlastním vrcholu se nachází hřeben délky až 100m, vyvinutý na čelech vrstev, který můžeme označit za strukturně podmíněný mrazový srub. Protažení mrazového srubu SSV-JJZ, výška do 2 m. Pozoruhodný útvar hřibovitého tvaru, 5 m vysoký, je situován JV od vrcholu hřbetu. Klasicky vyvinuté voštiny se nacházejí na sz.stěně hřibovitého tvaru. Ve vrcholové části se kromě 4 menších skalních mís, nachází rozsáhlá skalní mísa (složená z několika generací menších skalních mís stupínkovitě uspořádaných). Na východním svahu hřbetu Velá se táhne stupňovitý skalní hřeben, vyvinutý na čelech pískovcových vrstev (sklon vrstevních ploch 25 stupňů k JV 156 stupňů). Max.výška 6-8 m. Skalní hřeben je členěn příčnými puklinami, podél kterých se vyvinula řada sedýlek, vzniklo tak 8 dílčích útarů. Z drobných tvarů jsou významné voštiny, skalní výklenky, škrapy, skalní mísy, tafoni. Okolí hřebene je porostlé vzrostlým bukovým lesem a vytváří jedinečný krajinný celek.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén
Témata: geomorfologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání mrazové, sedimentární
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1432     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Komplex pískovcových skalních útvarů ve vrcholové poloze Velá, zde se nachází jedinečná skalní hřibovitá forma až 5 m vysoká, s tvary selektivního zvětrávání, voštinami. Ve vrcholové části několik stupňovitě uspořádaných skalních mís. Na východním svahu stupňovitý hřeben až 8 m vysoký (celkem 8 dílčích útvarů), výskyt voštin, bizarní modelace, esteticky velmi působivá s porostem bukového lesa. Vyhlášení ZCHÚ: OÚ Zlín, 1. 10. 1991.
Střety zájmů: dopravní stavby
Popis střetů zájmů: Reliéf prakticky nenarušen antropogenní činností, místy rozvoj lineární eroze na lesních cestách.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Czudek,T.-Demek,J.-Stehlík,O.(1961): Formy zvětrávání a odnosu pískovců v Hostýnských vrších a Chřibech. Časopis pro mineralogii a geologii, roč.VI, 1961, č.3,s.262-269, Praha. Kirchner, K.(1985): Krajinou Hostýnských vrchů. Zprávy Zeměpisného sdružení KŠVBV, 1985, č.5,s.1-2.Brno. Kirchner,K.(1988): The forms of weathering and erosion in the Hostýnské vrchy Mts.(Eastern Moravia).3.Pseudokarst-symposium.Kulturbund der DDR, Dresden 1988, s.38-40. Pesl,V.(1988): Geologická mapa ČSR, 25-32 Zlín.Praha,ÚÚG 1988.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kirchner Karel, 30.11.95
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 19.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1067 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1067.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]