Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Skály (Držková)

Vyhledávání

Skály (Držková)

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Zlín
Katastrální území: Držková
Mapové listy: 2532, 25321
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Jižní část Hostýnských vrchů, rozsáhlý skalní útvar severně obce Držková, na kótěSkály (536 m.
Přístup k lokalitě: - terén bez cesty - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Řada svahových i vrcholových skalních pískovcových útvarů, místy charakteru skalního města, s bohatou modelací mikrotvarů i mezotvarů.
ID : 1066

Geologie

Geologická charakteristika: Zájmové území se nachází v jižní části Hostýnských vrchů, v oblasti typického vrchovinného reliéfu, kde se střídají výrazné hřbety, podmíněné průběhem odolnějších pískovcových komplexů, s hlubokými otevřenými údolími. Hřbet s kótou Skály (536 m) vystupuje severně obce Držková na pravobřeží Držkovského potoka. Hřbet je protažen ve směru SV-JZ a oddělen od vyššího reliéfu (hřbetu Horní Lázek 566 m) plochým sedlem. Rovněž k západu do údolí přechází příkrým, v horní části skalnatým svahem. Nejvýraznější skalní útvary vystupují jižně hlavního vrcholu a jsou označovány jako Přední skály. Jsou budovány arkózovými pískovci lukovských vrstev (soláňské souvrství - paleocén) račanské jednotky magurského flyše. Základem skalních tvarů je mohutná pískovcová stěna vázaná na průběh vrstevní plochy sklonu 58-60 stupňů k 180 stupňům. Celkové protažení skalní stěny udržuje směr VSV-ZJZ. Podél vrstevních ploch probíhá vyvětrávání i odlamování jednotlivých bloků, stěna má na mnoha místech výrazně stupňovitý charakter (místy dosahuje výšky až 25 m). Stěna je rozčleněna příkrými puklinami na řadu dílčích ker, které jsou pojmenovány v horolezeckých příručkách (9 výrazných částí). Na pukliny je vázána řada skalních výklenků, zárodečných voštin, odtokových škrapů. K nejzajímavějším útvarům patří jeskynní výklenek, vzniklý zvětráváním podél vrstevní plochy ve východní části skalní stěny. Z hlediska typizace pseudokrasových jeskyní patří k vrstevnímu typu. Dosahuje rozměrů š.2 m, hl.2 m, výška 4 m. Ve směru severním na vrcholu strukturního hřbetu Horní Lázek se vyskytuje další skalní útvar nazývaný Zadní skály s třemi výraznými částmi: Západní, Prostřední a Východní věžka. Přední i Zadní skály jsou vyhledávanými horolezeckými terény.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání mrazové
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1430     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V jižní části Hostýnských vrchů nejrozsáhlejší pískovcové skalní útvary, výrazně podmíněné strukturou flyšových hornin. Rozsáhlá stupňovitá skalní stěna, členěná na řadu dílčích útvarů, je místy až 25 m vysoká. Detailní členění mnoha mikrotvary (římsy, výklenky, voštiny, žebra, převisy), ve východní části vytvořen jeskynní výklenek na vrstevní ploše. Uváděné skalní útvary jsou též označovány jako Přední skály. Typická ukázka soláňských vrstev magurského flyše
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: Na skalní stěně jsou vyznačeny horolezecké trasy.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Na lokalitě nejsou změny. 22.10.2012;

Literatura

Doležal,F. a kol.(1988): Cvičné skály na Moravě. Horolezecký průvodce. Olympia Praha, 317 s. Kirchner, K.(1985): Krajinou Hostýnských vrchů. Zprávy Zeměpisného sdružení KŠVBV, 1985, č.5,s.1-2.Brno. Kirchner,K.(1988): The forms of weathering and erosion in the Hostýnské vrchy Mts.(Eastern Moravia).3.Pseudokarst-symposium.Kulturbund der DDR, Dresden 1988, s.38-40. Pesl,V.(1988): Geologická mapa ČSR, 25-32 Zlín.Praha,ÚÚG 1988. Vítek, J.(1987): Držkovské skály.Lidé a země,1987,roč.36,č.3,s.108,Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kirchner Karel, 30.11.95
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 22.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1066 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2022-08-17]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1066.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]