Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Medůvka - ložisko pískovců

Vyhledávání

Medůvka - ložisko pískovců

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Malá Lhota
Mapové listy: 2523, 25233
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: vrcholová část vrchu Medůvka (608 m n. m.), 1200 m jz. od Malé Lhoty
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Vrcholový pískovcový skalní útvar a opuštěný lom na sz. okraji území
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1064

Geologie

Geologická charakteristika: Na vrcholovém sz. ukončení hřbetu vystupují strmě ukloněné (160/60-65°) arkózové pískovce a slepence rusavských vrstev zlínského souvrství (střední eocén) račanské jednotky magurského flyše. Ukloněné pískovcové lavice vytvářejí výrazně stupňovitý útvar. Nejvyšší stupeň má v horní části hřibovitý tvar a výšku až 7 m. Jednotlivé stupně jsou odděleny sníženinami, jež jsou vázány na méně odolné pruhy rozpadavých slepenců. Celkové protažení útvaru udržuje směr VSV-ZJZ. Z mikrotvarů jsou nejvýraznější skalní výklenky, vázané na pukliny, dosahují max.hloubky 14 cm a průměru 20 cm. Na slepencové polohy jsou vázány vanovité vhloubeniny. Na svrchní ploše nejvyššího útvaru se nachází zárodečná skalní mísa. Celkově je však rozšíření mikrotvarů poměrně chudé. Ve vrcholové části Medůvky (608 m n. m.) se nachází rovněž ložisko abraziv Brňov - Kozák jámovým lomem dlouhým 80 m, širokým 10 m a hlubokým 5 m. Ložisko má protáhlý tvar ve směru SV-JZ a plochu 0,4 km2. Ve vyhodnocené části bylo ve dvou samostatných celcích, západním a východním, vymezeno 7 bloků zásob. Mocnost těžitelných vrstev dosahuje v průměru 5 m. Surovinou jsou pískovce s polohami slepenců rusavských vrstev zlínského souvrství račanské jednotky. Surovina je uložena v různě mocných vrstvách, s úklonem 60–65°. Provozními zkouškami byla ověřena možnost použití suroviny pro výrobu brusných kotoučů. Většinu stěny lomu tvoří lavice hrubozrnného, křemito-arkózového pískovce o mocnosti přes 8 m. Ve svrchní části nerovně nasedá lavice drobnozrnného slepence s jednotlivými málo opracovanými klasty granitoidů a metamorfitů a lépe opracovaným křemenem o velikosti do 5 cm. V době průzkumu ložiska bylo vrty ověřeno flyšové střídání mocných poloh středno- až hrubozrnného arkózového pískovce s polohami slepenců a s tenkými (do 0,6 m) vložkami černošedých a hnědošedých jílovců. Lokalita je vhodná k strukturním měřením. Ložisko abraziv má parametry dostatečné pro průmyslové využití. O těžbě se v současné době však neuvažuje.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů, Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - eocén
Témata: ložisková geologie, geomorfologie, litologie
Jevy: skála
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: pískovec, slepenec (konglomerát)
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Zajímavé geologické lokality registrované v ČGS
Ochrana geologického fenoménu: C - je důvodem k registraci lokality v databázi ČGS
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Morfologicky zajímavý skalní útvar ve vrcholové poloze s mikrotvary zvětrávání. Ložisko abraziv (pískovec) bez perspektivy těžby.
Střety zájmů: těžba povrchová
Popis střetů zájmů: Ověřovací těžba narušila vrcholovou oblast, ložisko nevýhradního nerostu nadále registrováno
Stav lokality: ucházející

Literatura

Pesl,V.(1990): Základní geologická mapa 1:25 000, list 25-233 Valašská Bystřice. Brno, ÚÚG 1990.;Bubík, M. et al. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 25-233 Valašská Bystřice. - MS Česká geologická služba, 75 s. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kirchner Karel, 30.11.95
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 22.02.12, Bubík Miroslav 27.02.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1064 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1064.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Miroslav Bubík, 2007


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]