Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Meandry Senice

Vyhledávání

Meandry Senice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Vsetín
Katastrální území: Lidečko
Mapové listy: 2541, 25413
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Tok Senice asi 1,5 km severně průlomového údolí Lomensko severně Lidečka
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozené zákruty až meandry řeky Senice s přirozenou dynamikou říční činnosti v údolní nivě
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1062

Geologie

Geologická charakteristika: Ve valašské hornaté krajině patří mezi nejdynamičtěji se vyvíjející části krajiny údolní nivy a údolní dna vodních toků. Tato území byla v minulosti vystavena značnému vlivu člověka, neboť podle nich postupovalo osidlování, měla významnou průchodní funkci z hlediska dopravního, byla intenzivně zemědělsky využívána. Proto se vyskytují pouze ojediněle. Zejména cenné jsou úseky, kde vodní tok v širší údolní nivě vytváří zákruty a počíná meandrovat. To je u horských bystřinných toků vzácné, neboť v meandrujícím úseku převládá eroze boční a boční posun vodního koryta nad erozí hloubkovou, která je pro bystřinné toky typická. Mezi tyto ojedinělé úseky patří tok Senice asi 1,5 km severně od průlomového údolí Lomensko severně Lidečka. Zájmové území se nachází na rozhraní Vizovické vrchoviny a Javorníků, hranice prochází právě údolím Senice. Geologické podloží je tvořeno vrstvami magurského flyše tektonické jednotky račanské (spodní paleogén). V daném území jsou zastoupeny převážně újezdské vrstvy (svrchní eocén), pro něž je charakteristické střídání tence lávkovitých pískovců s písčitými jílovci. V dané oblasti je na újezdské vrstvy vázána sníženina, při jejímž severovýchodním ukončení vytváří Senice širokou údolní nivu s meandrujícím korytem. Řeka vytváří v délce 500 m aktivní zákruty, které přechází v meandry. Zcela jedinečně se projevuje působení boční eroze Senice při podemílání deluviofluviálních sedimentů, jež vyplňují sníženinu v okolí Mužíkova. Na lokalitě se projevuje relativně přirozené působení říční procesů s pravidelným vybřežováním při vysokých vodních stavech a odpovídajícím stavem povrchu terénu (zamokření, výskyt odpovídajících půdních typů - pseudogleje, fluvizemě). V rámci daného území je možno sledovat stadia vývoje říčního koryta, neboť se zde nachází jak úseky zcela zazemněné zaplněné hnilokaly, tak části morfologicky patrnější svědčící o postupném vývoji koryta Senice a překládání vodního toku v ploché nivě.
Regionální členění: Karpaty - kvartér západních Karpat - kvartér erozních oblastí západních Karpat
Stratigrafie: kenozoikum - kvartér
Témata: geologie, geomorfologie, sedimentologie
Jevy: meandry
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: pískovec, jílovec (lupek)
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Údolní niva řeky Senice s přirozeným tokem charakteru meandrů, soubor drobných fluviálních tvarů údolní nivy. Jedinečný komplex přirozených tvarů fluviálního původu s navazujícím souborem geobiocenóz údolní nivy. V rámci řeky Senice, která je prakticky na celém toku upravena, vytváří meandry vzácný segment krajiny s relativně přirozenou dynamikou fluviálních procesů a tvorbou údolní nivy v podmínkách horského flyšového vodního toku.
Střety zájmů: zemědělství
Popis střetů zájmů: Tlak na zemědělské využívání údolní nivy, snaha o úpravu koryta, možnost těžby štěrkopísků ze dna Senice.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kirchner Karel, 30.11.1995, Ústav geoniky AV ČR

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kirchner Karel, 30.11.95
Aktualizoval(a): Baldík Vít 09.03.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1062 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-02-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1062.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vít Baldík, 2002
Oldřich Krejčí, 1996


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]