Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ondřejovsko

Vyhledávání

Ondřejovsko

Všeobecná charakteristika

Kraj: Zlínský kraj
Okres(y): Zlín
Katastrální území: Vlčková
Mapové listy: 2532, 25321
Geologická správní oblast: Předmagurská, račanská (v. od Napajedelské brány), bystrická a bělokarpatská jednotka
Lokalizace: Jižní část Hostýnských vrchů, asi 3 km SSV od Fryštáku, výrazný hřbet Ondřejovsko
Přístup k lokalitě: - s výjimkou - autem přístupná s povolením vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Téměř 1,5 km přerušovaný pískovcový skalní hřeben, v nadm.výškách 632-634 m, výrazně protažený ve směru Z-V, ve vrcholové části hřbetu Ondřejovsko, množství mikrotvarů
ID : 1058

Geologie

Geologická charakteristika: Výrazný strukturně podmíněný hřbet Ondřejovsko se nachází v jižní části Hostýnských vrchů. Jeho protažení Z-V je shodné s protažením pruhu arkózových pískovců lukovských vrstev (soláňské souvrství - paleocén) račanské jednotky magurského flyše. Na čela pískovcových vrstev je vázán přerušovaný skalní hřeben, jeho příkrá stěna je exponována k jihu, k severu zapadá do vrcholové části hřbetu. Morfologicky se skládá hřeben ze dvou výrazných částí, západní kulminace (632 m), která je kamenitá a východní (634 m), kulminace jsou odděleny výrazným sedlem v nadm.výšce 593 m. Západní část hřbete dosahuje výšky do 3 m, při úpatí je vyvinuta kryoplanační lišta. Vrstevní čela jsou bohatě členěna voštinami, skalními výklenky, římsami. Na svrchních pískovcových plochách se vyskytuje řada skalních mís (eliptický tvar do 20 cm, hloubka max.10 cm), dvě mísy zaplněny vodou. Východní část je vyšší 7-8 m, vyskytuje se však méně drobných tvarů zvětrávání. Výrazné jsou pouze úpatní výklenky typu abri (hluboké až 1 m, vysoké 2 m). Východní vrcholová část je zakončena mohutným výchozem, od kterého směřuje k jihu více jak 50 m balvanový proud.
Regionální členění: Karpaty - flyšové pásmo - magurská skupina příkrovů - račanská jednotka
Stratigrafie: kenozoikum - paleogén - paleocén
Témata: geomorfologie
Jevy: skalní hřbet, pseudoškrapy
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání mrazové
Hornina: pískovec
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1429     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Strukturně podmíněný pískovcový hřeben, nejdelší v jižní části Hostýnských vrchů, tvoří významnou esteticky působivou krajinnou dominantu. Velmi bohatý výskyt drobných tvarů reliéfu (skalní výklenky, voštiny, abri). Pestrá mozaika tvarů selektivního zvětrávání naložená na strukturně podmíněný mrazový srub vyvinutý na čelech vrstev. Vyhlášení ZCHÚ: ONV Zlín, 1. 10. 1991.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Reliéf skalního hřebene není prakticky narušen antropogenní činností.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Na lokalitě nejsou změny. Geologické fenomény popisované na lokalitě přesahují hranice chráněného území a vyskytují se na celém hřbetu 22.10.2012;

Literatura

Pesl,V.(1988): Geologická mapa ČSR,25-32 Zlín.Praha,ÚÚG 1988.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kirchner Karel, 30.11.95
Aktualizoval(a): Krejčí Oldřich 22.10.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1058 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1058.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]