Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Zemská brána

Vyhledávání

Zemská brána

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Bartošovice v Orl.horách, Klášterec n.O.
Mapové listy: 1414, 14142,14144
Geologická správní oblast: Orlicko-sněžnické, novoměstské a staroměstské krystalinikum
Lokalizace: 2 až 4 km S od Klášterce n.Orlicí, 3-3,5 km JV od Bartošovic v Orlických horách
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Průlomové údolí Divoké Orlice od hranice s Polskem po Klášterec nad Orlicí.Hluboce zaříznutý úsek s balvanitým řečištěm, skalky a skalní výchozy tvořeny sněžnickými ortorulami.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1044

Geologie

Geologická charakteristika: V soustavě skalních výchozů a skalek např u silničního mostu ( na s. okraji území) a v okolí Pašeráckého mostu, Ledříčkovy skály a i jinde podél toku Divoké Orlice lze sledovat stavbu proterozoických zrnitoplástevných hrubozrnných dvojslídných okatých rul, které řadíme ke sněžnickému typu ortorul. V údolí lze sledovat i řadu významných geomorfologických jevů (jeskyní výklenky,obří hrnce aj.) Územím prochází naučná stezka.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: geomorfologie, petrologie
Jevy: koryto řeky, skalní defilé, soutěska
Původ geologických jevů (geneze): akvatická (činnost vody)
Hornina: ortorula
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1040     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Vyhlášení ZCHÚ: ONV Ústí nad Orlicí, 18. 6. 1987.
Součást VCHÚ: CHKO Orlické hory
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Opletal et al. (1980): Geologie Orlických hor. Ústř. úst. geol. Praha.;Faltysová H., Mackovčin P., Sedláček M. a kol.(2002): Královéhradecko. In: Mackovčin P. a Sedláček M.(eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, str 306, Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Opletal Mojmír, 25.11.94
Aktualizoval(a): Opletal Mojmír 26.02.06, Opletal Mojmír 26.02.06, Pecina Vratislav 01.06.11, Gürtlerová Pavla 22.08.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1044 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-09-24]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1044.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Balvanité řečiště v soutěsce Divoké Orlice, Jan Vítek
U Pašerácké lávky, Pavla Gürtlerová, 2011
U Pašerácké lávky, Pavla Gürtlerová, 2011
Naučná stezka údolím Divoké Orlice - PR Zemská brána., Pavla Gürtlerová, 2009
Výchozy ortorul v údolí Divoké Orlice , PR - Zemská brána., Pavla Gürtlerová, 2009
U Pašerácké lávky, v údolí Divoké Orlice , PR - Zemská brána., Pavla Gürtlerová, 2009
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]