Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Čtyři palice

Vyhledávání

Čtyři palice

Všeobecná charakteristika

Kraj: Vysočina
Okres(y): Žďár nad Sázavou
Katastrální území: Milovy, Březiny u Poličky
Mapové listy: 2411, 24111
Geologická správní oblast: Ohebské, svratecké a poličské krystalinikum; železnohorské proter.; hlinská zóna; železnohorský masiv; chrudimské paleozoikum
Lokalizace: Vrch 730 m, 2 km S od rybníka v Milovech
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Vrcholové skály věžovitého charakteru s balvanitými sutěmi rul a migmatitů, modelovaných mrazovým zvětráváním
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1041

Geologie

Geologická charakteristika: Skupina mrazových srubů věžovitého charakteru kolem vrcholu, v okolí balvanité sutě, puklinové jeskyně a převisy. Páskovaný, dvojslídný, leukokratní migmatit, významné deformační struktury: převrasňování vrásových systémů, budináž turmalínu ap. Hornina je tvořena hlavně světlou složkou - leukosomem, který vytváří několik cm až m mocné polohy oddělené neprůběžnými pásky nebo čočkami tmavé složky - melanosomu o mocnosti maximálně několik dm. Leukosom je drobnozrnný až středně zrnitý. Struktura je granoblastická a přednostní orientace je nevýrazná nebo zcela chybí. Křemen vytváří xenomorfní, většinou izometrická zrna. Hypautomorfní plagioklasy převládají nad xenomorfními draselnými živci. Plagioklasy odpovídají albitu (An1–9). Draselné živce (Or92–86 Ab8–14) mají poikiloblastická zrna a uzavírají drobná oválná zrna křemene. Slídy jsou zastoupeny muskovitem a biotitem zhruba ve stejném poměru. Někdy se v leukosomu vyskytuje turmalín. Často tvoří automorfní až hypautomorfní poikiloblasty o délce až několik mm, která uzavírají drobná zrnka křemene a živců (plagioklasu a draselného živce). Nodule se skládají z hypautomorfního až xenomorfního turmalínu. Turmalín odpovídá hliníkem bohatému skorylu.Běžným akcesorickým minerálem je fluorapatit. Melanosom je tvořen hlavně tlustě tabulkovitým biotitem (až 50 mod. %), který je přednostně orientován ve směru foliace. Biotit uzavírá rudní minerály, rutil, apatit a zirkon. Křemen zde tvoří xenomorfní převážně izometrická zrna. Hypautomorfní plagioklas je polysynteticky lamelovaný a bývá postižen sericitizací. Při patě bloky odpadlé skalním řícenim a reziduální kamenné moře.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - kutnohorsko-svratecká oblast - svratecké krystalinikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - kvartér - kvartér erozních oblastí Českého masivu
Stratigrafie: proterozoikum, kenozoikum - kvartér
Témata: geomorfologie, petrologie, inženýrská geologie, kvartérní geologie
Jevy: charakteristická hornina, kamenné moře, mrazový srub, skalní stěna, skalní převis , skalní věž, suťové pole
Původ geologických jevů (geneze): metamorfní (regionální metamorfóza), zvětrávání
Hornina: migmatit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní rezervace (PR) v CHKO
Kód AOPK ČR: 1297     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Geomorfologická lokalita, periglaciální jevy. Vyhlášení ZCHÚ: MŽP ČR, 14. 12. 1990, č. předpisu: 6/91.
Součást VCHÚ: CHKO Žďárské vrchy
Střety zájmů: sport
Popis střetů zájmů: Horolezecké terény
Stav lokality: dobrý

Literatura

Melichar, R. ed. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 24-111 Sněžné.MS - ČGS. Praha

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Melichar Rostislav, 29.11.93
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 27.01.03, Rambousek Petr 25.09.12

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1041 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1041.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Vrcholové skály věžovitého charakteru s balvanitými sutěmi rul a migmatitů., Jan Doucek, 2020
Vrcholové skály věžovitého charakteru s balvanitými sutěmi rul a migmatitů., Jan Doucek, 2020
Vrcholové skály věžovitého charakteru s balvanitými sutěmi rul a migmatitů., Jan Doucek, 2020
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Petr Rambousek, 2012
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]