Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Opočno

Vyhledávání

Opočno

Všeobecná charakteristika

Kraj: Královéhradecký kraj
Okres(y): Rychnov nad Kněžnou
Katastrální území: Opočno
Mapové listy: 1411, 14113
Geologická správní oblast: Česká křídová pánev - východočeská a západomoravská křída; chrudimská křída; králický příkop; polická pánev
Lokalizace: Jižní okraj města, zámecká zahrada. S. stěna skalního defilé nad Zlatým potokem. Výchoz s transgresí křídy je nad rybníčkem ve skále s výrazným skalním oknem.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozené odkryvy zachycující transgresi křídy přes proterozoické fylity.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 103

Geologie

Geologická charakteristika: Transgresivní uložení mořských křídových sedimentů přes proterozoické fylity novoměstské skupiny. Mezi fylity a křídovými spongilitickými slínovci (opukami) bělohorského souvrství (turon) je stratigrafická mezera (hiát) několika miliónů let, který se v profilu projevuje tzv. úhlovou diskordancí mezi ukloněnými fylity a vodorovně uloženými opukami. Bazální křídové členy (perucké a korycanské vrstvy cenomanského stáří) zde nejsou vyvinuty, což svědčí o tom, že tato oblast tvořila v období cenomanu morfologickou elevaci (tzv. vyhnanický hřbet), která byla zalita mořem až v době turonské záplavy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - lužická (západosudetská) oblast - orlicko-sněžnické krystalinikum, Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - labský vývoj
Stratigrafie: mezozoikum - křída - svrchní křída - turon, proterozoikum
Témata: stratigrafie, sedimentologie
Jevy: transgrese, diskordance
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: opuka, fylit
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 5697     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je důležitou součástí vyhlášené lokality
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Instruktivní profil s ukázkou geologického fenoménu tzv. úhlové diskordance mezi fylity a opukami. Dne 12.5.2012 lokalita vyhlášena ZCHÚ PP Opočno. Vyhlášena z důvodu podpory a stabilizace populace evropsky významných a silně ohrožených živočišných druhů.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Nejsou známy střety zájmů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Neuvedena

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Čech Stanislav, 31.10.94
Aktualizoval(a): Gürtlerová Pavla 18.08.11

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 103 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/103.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Skály v zámeckém parku. Transgresivní uložení křídových sedimentů přes proterozoické fylity. , Pavla Gürtlerová, 2011
Skály v zámeckém parku. Transgresivní uložení křídových sedimentů přes proterozoické fylity. Úhlová diskordance., Pavla Gürtlerová, 2011
Skály v zámeckém parku. Transgresivní uložení křídových sedimentů přes proterozoické fylity. Úhlová diskordance., Pavla Gürtlerová, 2011
Skály v zámeckém parku. Transgresivní uložení křídových sedimentů přes proterozoické fylity. Úhlová diskordance., Pavla Gürtlerová, 2011
Skály v zámeckém parku. Transgresivní uložení křídových sedimentů přes proterozoické fylity. Úhlová diskordance., Pavla Gürtlerová, 2011


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]