Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Medový Újezd

Vyhledávání

Medový Újezd

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany
Katastrální území: Medový Újezd
Mapové listy: 1234, 12343
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Svah na pravém břehu potoka v S. okraji obce Medový Újezd.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Přirozené odkryvy ve svahu nad potokem. Celková výměra 0.34 ha.
ID : 1014

Geologie

Geologická charakteristika: Jinecké souvrství (kambrium) je reprezentováno biozónou Hydrocephalus lyelli. Je tvořeno střídáním šedých, tence štípatelných břidlic (s proměnlivou příměsí silitového a písčitového materiálu) s nepravidelně mocnými polohami deskovitých pískovců, které často na krátkou vzdálenost vykliňují. V břidlicích se místy hromadně vyskytují zbytky schránek ramenonožce druhu Lingulella matthewi. Nálezy trilobita druhu Ellipsocephalus hoffi jsou velmi vzácné. Na lokalitě je odkryta hranice kambrium-ordovik.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, geologie, sedimentologie
Jevy: zkameněliny - fauna, výchoz
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: jílovec (lupek)
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 641     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasické naleziště fosílií v nejvyšších partiích jineckého souvrství. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 10. 2. 1977, č. předpisu: 8.828/76.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Reliéf ponechat přirozenému vývoji s periodickou likvidací náletových porostů.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kraft, J. (1983): Chráněná a k ochraně navržená paleontologická naleziště Rokycanska. - Sbor. Západočes. Muz. v Plzni, Příroda, 45, 1-51. Plzeň.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kraft Jaroslav, 24.06.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1014 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2024-04-20]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1014.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Klasické naleziště fosílií v nejvyšších partiích jineckého souvrství., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2014
Mořské uloženiny kambria a spodního ordoviku., Markéta Vajskebrová, 2014
Mořské uloženiny kambria a spodního ordoviku., Markéta Vajskebrová, 2014
Mořské uloženiny kambria a spodního ordoviku. Informační tabule., Markéta Vajskebrová, 2014
Mořské uloženiny kambria a spodního ordoviku., Markéta Vajskebrová, 2014
Mořské uloženiny kambria a spodního ordoviku., Markéta Vajskebrová, 2014


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]