Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Vosek

Vyhledávání

Vosek

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany
Katastrální území: Osek u Rokycan, Volduchy
Mapové listy: 1233, 12334
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Zemědělsky využívaná půda v území mezi Rokycany a Osekem, při s. okraji dálnice Praha-Plzeň. Celkový výměr 73.5 ha.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Pevné křemité nodule z šáreckého souvrství v půdním horizontu obsahující bohatou fosilní faunu.
ID : 1010

Geologie

Geologická charakteristika: Chráněné území tvoří rovinný reliéf, jehož zvětralinový kryt, obsahující křemité nodule s faunou, se v průměru pohybuje mezi 40 až 50 cm. Nodule pocházejí většinou ze šáreckého souvrství a ve velmi omezené míře i z dobrotivského souvrství. Nodule ze šáreckého souvrství jsou obvykle pevné a místy obsahují velmi bohatou faunu (trilobiti, mlži, plži, hlavonožci aj.). Nodule z dobrotivského souvrství jsou obvykle méně pevné a paleontologicky velmi chudé.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie
Jevy: konkrece, zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: křemenec
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, geovědně historický význam, geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní památka (NPP)
Kód AOPK ČR: 1162     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasické naleziště fosílií v pevných křemitých nodulích (tvz. rokycanských kuličkách). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Rokycany, 5. 9. 1989.
Střety zájmů: sběratelství
Popis střetů zájmů: Zkameněliny rokycanských kuliček jsou velmi ceněné u sběratelů, lokalita je tak ohrožena nelegálním velmi hojným sběrem.
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Lokalita stále ohrožena amatérským sběrem. 23.11.2009;

Literatura

Kraft, J. (1983): Chráněná a k ochraně navržená paleontologická naleziště Rokycanska. - Sbor. Západočes. Muz. v Plzni, Příroda, 45, 1-51. Plzeň.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kraft Jaroslav, 24.06.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 12.11.08, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1010 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1010.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Tabule u lokality - pevné křemenné konkrece v půdním horizontu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pevné křemenné konkrece v půdním horizontu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]