Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > U hřbitova

Vyhledávání

U hřbitova

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany
Katastrální území: Rokycany
Mapové listy: 1233, 12334
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: 300 m SZ. od mostu přes řeku Klabavu na staré silnici Rokycany - Litohlavy.
Přístup k lokalitě: - bez omezení - autem přístupná bez zákazu vjezdu (v dosahu 250 m)
Charakteristika objektu: Pevné křemenné konkrece v půdním horizontu. Celkový výměr 1.95 ha.
ID : 1008

Geologie

Geologická charakteristika: Území tvoří plochý reliéf s 40-50 cm mocným zvětralinovým krytem, který obsahuje křemenné konkrece s faunou šáreckého souvrství. Konkrece obsahují hojnou faunu tvořenou především trilobity, ramenonožci, mlži, ostrakody, hyolity, ostnokožci, konuláriemi, hlavonožci a graptolity. Typické pro tuto lokalitu je červené nebo okrové zbarvení fosílií.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie
Jevy: zkameněliny - fauna, konkrece
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: břidlice
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1161     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasické naleziště v pevných křemenných konkrécích (tvz. rokycanských kuličkách). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Rokycany, 5. 9. 1989.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Území není bezprostředně ohroženo.
Stav lokality: ucházející
Popis stavu lokality: Chránit před amatérským sběratelstvím 23.11.2009;

Literatura

Kraft, J. (1983): Chráněná a k ochraně navržená paleontologická naleziště Rokycanska. - Sbor. Západočes. Muz. v Plzni, Příroda, 45, 1-51. Plzeň.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kraft Jaroslav, 21.07.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09, Steinová Marika 23.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1008 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1008.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Křemenné konkrece v půdním horizontu., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015
Pevné křemenné konkrece v půdním horizontu. Celkový výměr 1,95 ha., Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2015


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]