Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Pod starým hradem

Vyhledávání

Pod starým hradem

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany
Katastrální území: Klabava, Ejpovice, Rokycany
Mapové listy: 1233, 12334
Oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: Asi 400 m V. od železniční stanice Klabava.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Přirozené výchozy v erozní rýze. Celková výměra 0.93 ha.
ID : 1002

Geologie

Geologická charakteristika: Ve východní stěně erozní rýhy vystupují šedozelené, jílovité břidlice klabavského souvrství (ordovik). V západní stěně erozní rýhy vystupují polohy železných rud, které náležejí šáreckému souvrství (ordovik). Tyto rudy byly těženy štolou Kristiania, jejíž ústí se nachází asi 50 m Z. od ústí erozní rýhy.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, těžební činnost a její následky, ložisková geologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , vulkanická
Hornina: břidlice, tuf, ferrolit
Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 562     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Klasické naleziště fosílií v nejvyšších partiích klabavského souvrství (ordovik pražské pánve). Vyhlášení ZCHÚ: ONV Rokycany, 22. 9.1972; změny nebo doplnění: OÚ Rokycany, 31. 3. 1995.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Území není bezprostředně ohroženo.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kraft, J. (1983): Chráněná a k ochraně navržená paleontologická naleziště Rokycanska. - Sbor. Západočes. Muz. v Plzni, Příroda, 45, 1-51. Plzeň.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kraft Jaroslav, 24.06.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09, Vajskebrová Markéta 22.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1002 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1002.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]