Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Ejpovické útesy

Vyhledávání

Ejpovické útesy

Všeobecná charakteristika

Kraj: Plzeňský kraj
Okres(y): Rokycany
Katastrální území: Dýšina, Ejpovice
Mapové listy: 1233, 12334
Geologická správní oblast: Barrandienské paleozoikum; blanická brázda
Lokalizace: S. svah bývalého železnorudného dolu, 500 m JJV. od kóty 430,2 (Hradiště). Celková výměra 0.89 ha.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Území tvoří příkrý svah lomové stěny s výchozy buližníků.
Technický objekt: lom
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1001

Geologie

Geologická charakteristika: Chráněné území tvoří těleso buližníku odkryté v severní stěně Ejpovického lomu, které vytvářelo útes ponořený do mělkého spodnoordovického moře. Na skalním útesu byly kromě zřetelných abrazních jevů způsobených příbojovou činností zachovány i původní organismy, které v tomto prostředí žily. Všechny známé organismy na tomto místě vytváří nenápadné povlaky přichycené na abradovaných částech příbřežního skalního srubu nebo na valounech a kamenech v okolí. Mezi nejčastější patří druh Berenicea vetera, dnes považovaný za organismus nejistého systematického postavení. Velmi významné jsou stromatolity, jejichž přítomnost jednoznačně dokládá velmi mělkovodní mořské prostředí.
Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - středočeská oblast (bohemikum) - Barrandien
Stratigrafie: paleozoikum
Témata: paleontologie, stratigrafie, sedimentologie, petrologie
Jevy: zkameněliny - fauna
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: silicit
Geologický význam: paleontologická typová lokalita, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Přírodní památka (PP)
Kód AOPK ČR: 1660     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (lokalita vyhlášena jako geologická)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Buližníky s porosty organismů spodnoordovického stáří jsou v celosvětovém měřítku nejstarším autochtonním výskytem organismů příbojové zóny. Vyhlášení ZCHÚ: OÚ Plzeň-sever, 15. 4. 1993; změny nebo doplnění: OÚ Rokycany, 10. 5. 1993.
Součást Geoparku: Barrandien
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: Území není bezprostředně ohroženo.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Kraft, J. (1983): Chráněná a k ochraně navržená paleontologická naleziště Rokycanska. - Sbor. Západočes. Muz. v Plzni, Příroda, 45, 1-51. Plzeň. Mergl, M. (1983): Rocky - bootom fauna of Ordovician age in Bohemia (Arenigian, Prague Basin, Barrandian area). - Věst. Ústř. Úst. geol., 58, 333-339. Praha.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Kraft Jaroslav, 21.07.93
Aktualizoval(a): Steinová Marika 23.09.09, Vajskebrová Markéta 22.05.19

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1001 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2023-03-29]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1001.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Odkrytý spodnoordovický útes v částečně zatopeném lomu., Jiří Šír, 2014
Ejpovické útesy - skalní výchoz útesu spodnoordovického moře, nejstarší autochtonní výskyt organismů příbojové zóny, Markéta Vajskebrová, 2005
Ejpovické útesy , Markéta Vajskebrová, 2005
Ejpovické útesy - příkrý svah lomové stěny s výchozy buližníků, Markéta Vajskebrová, 2005
Ejpovické útesy , Markéta Vajskebrová, 2005


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]