Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Úhošť

Vyhledávání

Úhošť

Všeobecná charakteristika

Kraj: Ústecký kraj
Okres(y): Chomutov
Katastrální území: Pokutice, Úhošť, Zahrada u Kadaně, Úhošťany
Mapové listy: 1122, 11222
Geologická správní oblast: Neovulkanity Českého středohoří
Lokalizace: J. od obce Pokutice, 2.5 km JZ. od Kadaně.
Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m
Charakteristika objektu: Výrazný izolovaný vrch typu stolové hory s plochým temenem a skalnatými svahy, morfologicky nápadná dominanta jihozáp. okolí města Kadaň. Na vrcholu bývalo keltské sídliště.
Exkurzní lokalita: ano
ID : 10

Geologie

Geologická charakteristika: Úhošť je z geologického hlediska významnou tradovanou lokalitou, dokazující stratovulkanický charakter doupovského vulkánu. Z genetického hlediska jde o erozivní relikt distálních svahů doupovského komplexu, kde jsou, stejně jako na jiných nedalekých lokalitách, odkryty lávové proudy bezolivinických a výše olivinických alkalických vulkanitů. Ve skalních defilé na svazích Úhoště je odkryta sekvence devíti lávových proudů různých bazaltických hornin (nefelinit, tefrit, pikrobazalt, bazalt) jejichž pořadí výlevu dokládá komplikovanou stavbu magmatického krbu (Rapprich a Holub, 2008). Většina takzvaných tufových poloh byla nově interpretována jako polohy zjílovělých autoklastik (brekciovité povrchy lávových proudů). Mohutný skalní masiv Úhoště leží na oligocénních tufech, ve kterých jsou paleontologicky významné polohy vápence a již vytěžené vrstvy seladonitu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: vulkanologie, petrologie, geomorfologie, paleontologie, botanika
Jevy: lávový proud, stolová (tabulová) hora, skalní defilé
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: tefrit, bazalt (čedič), tuf
Geologický význam: významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Národní přírodní rezervace (NPR)
Kód AOPK ČR: 606     ÚSOP: Odkaz na informace v Ústředním seznamu ochrany přirody AOPK ČR
Ochrana geologického fenoménu: A - je předmětem ochrany (geologie + ostatní)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: V roce 1993 byla zřízena naučná stezka. Důvodem ochrany je především výskyt vzácných druhů rostlin na původním biotopu hory. Masiv Úhoště je chráněn jako Národní přírodní rezervace o rozloze 114,57 ha. Z geologického hlediska jsou významné skalní výchozy na svazích. Vyhlášení ZCHÚ: MK ČSR, 17. 7. 1974, č. předpisu: 7.123/74.
Střety zájmů: zemědělství, jiné lidské aktivity
Popis střetů zájmů: Vzhledem k charakteru chráněného území (stolová hora) nehrozí poškození výstavbou. Původní názor o nepříznivém vlivu pastvy na chráněné rostliny nebyl patrně úplně správný. V současnosti je nezbytné kosení přerůstající vegetace, která dusí i chráněné druhy. Skalní výchozy se postupně stávají nezřetelné, a nedostupné zvláště v letních měsících vlivem nekontrolovaného růstu náletových dřevin na svazích.
Stav lokality: dobrý

Literatura

Hradecký P. (2000): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami 11222 Kadaň. - Český geologický ústav Praha; Mlčoch B. a kolektiv autorů, 1994: Geologicky významné lokality v severočeské pánvi a jejím okolí, chráněné nebo navržené k ochraně.- Český geologický ústav Praha.; Rapprich V. a Holub F.V. (2008): Geochemi cal variations within the Up per Oligocene–Lower Mio cene lava succession of Úhošt’ Hill (NE mar gin of Doupovské hory Mts., Czech Republic). - Geological Quarterly, 52(3): 253-268.

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 07.11.94
Aktualizoval(a): Plíšek Antonín 30.11.04, Hradecký Petr 10.11.08, Rapprich Vladislav 19.11.08

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 10 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/10.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Motyčková Kamila - Šír Jiří, 2004


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]