Česká geologická služba
Geologické lokality
Úvodní stránka  > Vyhledávání > Návrší Javorné

Vyhledávání

Návrší Javorné

Všeobecná charakteristika

Kraj: Karlovarský kraj
Okres(y): Karlovy Vary
Katastrální území: Bražec u Hradiště
Mapové listy: 1124, 11241
Geologická správní oblast: Chebská a sokolovská pánev a neovulkanity Doupovských hor
Lokalizace: Návrší protažené JZ.-SV. směrem souběžně s silnicí mezi bývalými obcemi Javorná a Kostelní Hůrka.
Přístup k lokalitě: - vstup na zvláštní povolení (vojenský prostor, lom, soukromý pozemek)
Charakteristika objektu: Skalní výchozy v kolmé stěně v délce cca 100 m, výška stěny 7-10 m
Exkurzní lokalita: ano
ID : 1

Geologie

Geologická charakteristika: Defilé odkrývá profil v hrubozrnných, nezvrstvených a nevytříděných sopečných aglomerátech. Lze pozorovat dvě polohy, každá s mocností 3 - 5 m. Jsou odděleny jen několik centimetrů mocnou vrstvičkou jemného vulkanického popela s krystaly pyroxenu. Materiálem aglomerátů jsou zčásti opracované balvany, bloky a kameny různých typů láv, které jsou známy v podobě příkrovů v masívu Doupovských hor. Fragmenty jsou pevně stmeleny jemnozrnnou hmotou, kterou lze interpretovat jako zpevněné sopečné bahno. V něm se vyskytují nepravidelně rozmístěné volné krystaly pyroxenů a drobnější úlomky hornin. Určitý náznak vertikální diferenciace lze pozorovat u horní polohy aglomerátů, kde se velké bloky o průměru až jeden metr koncentrují spíše ve svrchní části polohy. To napovídá, že byly transportovány ve vznosu husté suspenze. Celý výskyt je nově interpretován jako uloženiny dvou bahenních proudů - laharů, které původně tvořily výplně radiálních údolí na svazích vulkánu a jejich dnešní expozice je výsledkem inverze reliéfu.
Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - Doupovské hory
Stratigrafie: kenozoikum - terciér (paleogén - neogén)
Témata: geologie, vulkanologie, mineralogie
Jevy: lahar, charakteristická hornina
Původ geologických jevů (geneze): vulkanická
Hornina: aglomerát
Geologický význam: regionálně-geologický význam (mapování)

Ochrana a střety zájmů

Stupeň ochrany: Geologické lokality doporučené k ochraně
Ochrana geologického fenoménu: B - je důvodem k doporučení lokality k ochraně (evidovaná lokalita)
Důvod ochrany, nebo důvod zařazení do databáze: Lokalita představuje nejlépe odkryté defilé v hrubozrnných sopečných aglomerátech, které jsou geneticky interpretovány jako uloženiny druhotných lavin, laharů. Ve výchozech jsou velmi dobře zachovány všechny znaky typické pro tento vulkanický fenomén. Celé defilé je velmi dobře přístupné od silnice a zájemce ho může detailně studovat v různých partiích při úpatí. Je to ideální exkurzní lokalita. Defilé je situováno uvnitř vojenského újezdu, poblíž jeho dnešních hranic. Jde o ochranou část újezdu, kde nejsou situovány tankodromy ani střelnice či jiná vojenská zařízení. Ochrana lokality je aktuální do budoucna, v závislosti na využívaní jednotlivých částí vojenského újezdu civilními či vojenskými autoritami.
Střety zájmů: bez střetů
Popis střetů zájmů: nejsou známy
Stav lokality: dobrý
Popis stavu lokality: Doporučeno k ochraně geologického fenoménu z důvodů dobrého odkrytí uloženin laharů, dobře přístupná instruktivní lokalita nepoškozena lidskými aktivitami. 11.11.2009;

Literatura

Nebyla použita

Zpracování a aktualizace

Zpracoval(a): Hradecký Petr, 11.10.94
Aktualizoval(a): Rapprich Vladislav 07.10.09, Rapprich Vladislav 11.11.09

Citace

Databáze významných geologických lokalit: 1 [online]. Praha: Česká geologická služba, 1998 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http:// lokality.geology.cz/1.

Lokalizace v mapě:

Kliknutím do mapy lze získat odkazy na sousední lokality kolem kliku v mapě do vzdálenosti 2 km.
Návrší Javorné na obzoru uprostřed obrázku. Pohled od východu., Pavla Gürtlerová, 2017
Pohled na výchozy ze silnice od jihu z okraje vojenského újezdu., Pavla Gürtlerová, 2017
Skalní defilé Javorná u Březiny, Vladislav Rapprich, 2011
Skalní defilé Javorná u Březiny, Vladislav Rapprich, 2011
Skalní defilé Javorná u Březiny, Vladislav Rapprich, 2011
Skalní defilé Javorná u Březiny, Vladislav Rapprich, 2011
Další foto..


(C) 2003-2012 ČGS, verse aplikace 1.21 [3.2.2016]